Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Jesteś na: Strona główna / Aktualności
10 CZE 2020

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na platformie Vulcan Śląskie Nabór od 15 czerwca br.

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

 Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

 I ETAP - wybór oddziałów i szkół od 15 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydat zgłasza się do systemu  http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół tych szkół! Wskazuje dowolną ich liczbę. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy dla kandydata, a ostatni z listy jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”.

Druga szkoła, to szkoła racjonalna.

Trzecia szkoła, to taka, do której system mnie przydzieli, jeśli braknie mi szczęścia w kwalifikacji do I i II

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego.

Z oferty wybranych szkół wybieramy dowolną liczbę oddziałów!

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani przez „system”.

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi, po określonym terminie, nie ma już odwrotu…

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że oddziały wskazane powyżej były dla niego niedostępne, a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

 II ETAP - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydat dostarcza wniosek tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole wniosek zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

Na stronie internetowej znajduje się już informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

IIa ETAP - składanie podań do klas dwujęzycznych i sportowych

do dnia 22 czerwca (do godz. 15.00)

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, wojskowy, dostarcza podanie do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 22 czerwcazobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych lub próbę sprawności fizycznej we wskazanym przez szkołę terminie (od 23 czerwca do 7 lipca)

 III ETAP - Uzupełnienie wniosku o  świadectwo od 26 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny i osiągnięcia

 (konkursy). Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły.

IV ETAP - Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia (do godz. 15.00)

Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W tym terminie można będzie również dokonać zmiany listy wybranych szkół – listy preferencji.

 V ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia

 VI ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki od 13 do 18 sierpnia (do godz. 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do tej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

19 sierpnia nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, także na stronach internetowych szkół.

 

W tym roku nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca!


Poniżej link do elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla uczniów klas ósmych i ich rodziców:
Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na platformie Vulcan Śląskie Nabór

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Terminy naboru:

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
15.06.2020 10.07.2020 15:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
26.06.2020 10.07.2020 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
31.07.2020 04.08.2020 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
12.08.2020 12.08.2020 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
13.08.2020 08:00 18.08.2020 15:00 Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki
19.08.2020 19.08.2020 14:00 Publikacja list przyjętych

 Podręcznik dla Kandydata

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/help.html

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Podręcznik dla Kandydata (2020).pdf.pdf.pdf Podręcznik dla Kandydata (2020).pdf.pdf.pdf 20-06-10 01:53 2.77MB pobierz plik: Podręcznik dla Kandydata (2020).pdf.pdf.pdf

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl