Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Jesteś na: Strona główna / Szkoła / Informacje / Dla Rodziców

Zagrożenia w internecie - zapobieganie, reagowanie.

 

"Zagrożenia w internecie zapobieganie - reagowanie" - materiały dla Uczniów i Rodziców:

pliki do pobrania:  

zagrożenia-w-internecie   

DBI_2020_plakat_zasady_bezpiecznego_internetu

kompendium.pdf

Radzenie sobie z cyberprzemocą.pdf

broszura1.pdf

zostan_znajomym-swojego-dziecka_broszura-2.pdf

 

  Telefony zaufania

• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111
• Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” – pomoc[at]telefonzaufania.org.pl
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
• Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich tel. 801 889 880
• Telefon zaufania HIV/AIDS tel. 801 888 448; (22) 692 82 26
• Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki i Narkomania: tel. 801 199 990
• Anonimowa policyjna linia specjalna – tel. 800 120 148
• Antydepresyjny telefon zaufania 22 654 40 41
• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Poradnie internetowe

• Antynarkotykowa Poradnia Internetowa: http://www.narkomania.org.pl

• Uzależnienia behawioralne poradnia internetowa: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl

• Ogólnopolska baza organizacji pozarządowych: http://bazy.ngo.pl

• Lista ośrodków interwencji kryzysowej: http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

klasa 1a (25 uczniów) - mgr Karolina Mrozińska

klasa 1b (25 uczniów) - mgr Ewa Oprzędek

klasa 2a (20 uczniów) - mgr Paulina Rutkowska 

klasa 2b (20 uczniów) - mgr Renata Matuszek

klasa 3a (21 uczniów) - mgr Mirosława Frej

klasa 3b (19 uczniów) - mgr Beata Duka

klasa 4 (12 uczniów) - mgr Adam Swarlik

klasa 5a (22 uczniów) - mgr Grażyna Majer - Ziemblicka

klasa 5b (20 uczniów) - mgr Dorota Załęcka

klasa 6a (29 uczniów) - mgr Agnieszka Kacperek

klasa 6b (24 uczniów) - mgr Małgorzata Strycharczyk

klasa 7 (24 uczniów) - mgr Monika Lis

klasa 8 (31 uczniów) - mgr Martyna Ziółkowska

 

Informator szkolny 2019/2020

Siedziba szkoły : 41-253 Czeladź ul. Lwowska 2

Organ prowadzący: Gmina Miasta Czeladź

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

Liczba uczniów:  292
Liczba nauczycieli: 

Liczba oddziałów: 13

Dyrektor: mgr Dorota Strączek

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Kacperek

Funkcjonowanie szkoły:

system jednozmianowy 8:00-15:30

Dzwonki:

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40 

3. 9:50 - 10:35 

4. 10:45 - 11:30
                            11:30 - 12:00  I przerwa obiadowa
5. 12:00 - 12:45 
                            12:45 - 13:00  II przerwa obiadowa
6. 13:00 - 13:45 

7. 13:55 - 14:40

8. 14:45 - 15:30

 

Dokumenty szkolne: Statut Szkoły, WSO, regulaminy, procedury do wglądu rodziców znajdują się w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej

Stołówka: obiady w cenie 4,00 zł

Praca sekretariatu: od 7:30 -15:30

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w sprawach skarg i wniosków: czwartek 14:30 - 15:30 lub w innym, wcześniej ustalonym terminie.

Pedagog szkolny

mgr Anna Mróz - pedagog 

mgr Joanna Dynowska - pedagog

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej:


pielęgniarka dyplomowana: Kazimiera Paluch

 

BHP w naszej szkole

Każdy wypadek na terenie szkoły uczeń powinien zgłosić wychowawcy, nauczycielowi uczącemu lub pełniącemu dyżur.

Druki na odszkodowania z tytułu urazów oraz wypadków uczniów prosimy pobierać w sekretariacie szkoły.
Uczniowie są objęci ubezpieczeniem przez 24 godziny na dobę
Informacja na temat spotkań z osobą upoważnioną do spisywania protokołów powypadkowych uczniów - w sekretariacie szkoły Kategorycznie zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu budynku szkolnego w czasie trwania lekcji.
Nauczyciele nie będą zwalniać uczniów z zajęć na prośbę telefoniczną, wymagany jest wpis rodziców w zeszycie zwolnień i usprawiedliwień
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy uczniów zaistniałe na terenie szkolnych boisk poza zajęciami edukacyjnymi. Korzystanie z w/w obiektów powinno odbywać się pod nadzorem osób dorosłych i zgodnie z regulaminem.
W szkole obowiązuje regulamin korzystania z szatni.
Uczniowie mają bezwzględny zakaz przebywania na pływalni i w szatni obok sali gimnastycznej bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy, by w każdej ważnej sprawie dotyczącej pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, istotnych informacji dla Dyrekcji lub innych pracowników szkoły, listy kierować na adres sekretariatu: sp5[at]sp5.czeladz.pl 

OFERTA EDUKACYJNA I WYCHOWAWCZA

Nowoczesna szkoła to szkoła zapewniająca uczniowi wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do samodzielnego życia i dalszej nauki.

Nauka języków obcych: język angielski, język niemiecki

KLASY INTEGRACYJNE
Założeniem integracji w szkole jest stworzenie środowiska, w którym mogliby wspólnie uczyć się i rozwijać uczniowie o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i różnym stopniu sprawności psychofizycznej.W klasach integracyjnych naszej szkoły staramy się zapewnić młodzieży możliwie optymalne warunki rozwoju, uwzględniając specyfikę trudności uczniów oraz dające możliwość stymulowania ich mocnych stron.

Ogólne zasady tworzenia klas integracyjnych:
Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama , jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (oligofrenopedagog lub surdopedagog – jeżeli w klasie znajduje się dziecko z niedosłuchem mające orzeczenie o kształceniu w klasie integracyjnej)

Metody i formy pracy w klasach integracyjnych
Najważniejszą zasadą pracy z uczniami w klasach integracyjnych jest ich podmiotowe traktowanie.
Dlatego też:
• stosuje się aktywne metody nauczania
• różnicuje się wymagania oraz stopień trudności zadań
• zwraca się szczególna uwagę na rozwijanie u uczniów umiejętności społecznych i interpersonalnych.

System oceniania w klasach integracyjnych
System oceniania w klasach integracyjnych jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają przede wszystkim postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Zajęcia dodatkowe
Uczniowie z orzeczeniem o kształceniu w klasie integracyjnej mają możliwość rozwijania swoich umiejętności na zajęciach rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i kołach zainteresowań. Basen w szkole umożliwia rozwijanie zdolności pływania, zdobycie karty pływackiej, równomierny rozwój fizyczny oraz podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Nauka w miłej atmosferze, opieka nauczycieli i starszych uczniów, bezpieczeństwo.

W szkole obowiązuje regulamin korzystania z szatni.  

Przydatne linki:

Dziecko w sieci - Zagrożenia w Internecie

Poradnia narkomania - Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym

Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji - Podstawowe informacje o sektach i psychomanipulacji

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Zagrożenia w internecie Zagrożenia w internecie 17-10-16 20:12 1.3MB pobierz plik: Zagrożenia w internecie
broszura1.pdf broszura1.pdf 20-02-17 13:18 7.46MB pobierz plik: broszura1.pdf
Bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży online Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online 20-02-17 13:19 2.19MB pobierz plik: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Radzenie sobie z cyberprzemocą.pdf Radzenie sobie z cyberprzemocą.pdf 20-02-17 13:18 2.57MB pobierz plik: Radzenie sobie z cyberprzemocą.pdf

Redakcja strony: Dla Rodziców Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 5
  • Pierwsza publikacja:Swarlik Adam2020-02-17 13:15:19
  • Aktualizacja publikacji:Swarlik Adam2020-02-17 13:15:23
  • Wytworzenie publikacji:Swarlik Adam2020-02-17 13:15:19
  • Zatwierdzenie informacji:Swarlik Adam2020-02-17 13:15:19
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl