Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Jesteś na: Strona główna / Szkoła / Projekty Edukacyjne / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM Nr 3 IM. POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ W CZELADZI

& 1.

1.Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisem w Statucie szkoły.

 1. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 2. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego

& 2.

W Gimnazjum numer 3 w Czeladzi dopuszcza się realizację różnych rodzajów projektów:

 • badawczych, np. W jaki sposób porusza się motorower?, Jak liczylibyśmy, gdyby ludzie mieli nie pięć lecz cztery polce u każdej ręki?
 • zadaniowych, np. Jak zorganizować akcję czytania dzieciom w przedszkolu?, Jak zorganizować szkolne święto sportu?
 • społecznych, np. Jak poprawić bezpieczeństwo na ulicach w okolicy naszej szkoły?, Co możemy zrobić aby osiedlowy park był miejscem atrakcyjnym dla dzieci i młodzieży?

& 3 .

1.Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego jednak nie później niż przed końcem pierwszego semestru w klasie trzeciej.

 1. Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych opracowuje Rada pedagogiczna nie później niż do końca września danego roku szkolnego

& 4.

 1. Szkoła zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków, korzystanie z zasobów biblioteki, pracowni mutimedialnei i komputerowej.
 2. Szkoła wspiera uczniów i opiekunów projektów w działaniach mających na celu pozyskanie wsparcia instytucji zewnętrznych.

& 5.

 1. Projekty edukacyjne są realizowane w zespołach wewnątrzklasowych lub międzyklasowych.

 

 1. Uczeń dokonuje wyboru tematu projektu po zapoznaniu się z propozycjami nauczycieli opiekunów.
 2. Nad podziałem uczniów na zespoły projektowe czuwa wychowawca klasy.
 3. Ten sam temat projektu może być realizowany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 4. Zespoły projektowe powinny liczyć minimum 2 osoby.

& 6.

 1. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.
 2. Opiekun wybierając tematy uwzględnia program nauczania, program wychowawczy, plan pracy szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.
 3. Opiekun projektu przedstawia dyrektorowi temat projektu, jego charakter i uzasadnienie do 1.12. każdego roku szkolnego.
 4. Zadania opiekuna projektu obejmują:
 5. omówienie scenariusza projektu z uczniami, którzy wybrali dany temat tzn.:
 • określenie celów i czasu realizacji projektu
 • zaplanowanie form pracy, zbieranie informacji i dokumentowania prac projektowych np. w formie ankiety, wywiadu
 • dokonanie podziału zadań w zespole i ustalenie zasad współpracy
 • określenie kryteriów oceny projektu
 • zaplanowanie sposobu prezentacji i podsumowania projektu
 • podpisanie kontraktu z uczestnikami projektu
 1. przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
 • karty projektu
 • karty oceny projektu
 • kontraktu
 1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu
 2. organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji
 3. pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu
 4. motywowanie uczniów do systematycznej pracy
 5. pomoc w prezentacji projektu
 6. ocenę projektu
 7. współpracę z wychowawcą ucznia uczestniczącego w projekcie
 8. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu jest zobowiązany do:
 9. udzielania konsultacji uczniom w zakresie tematu
 10. sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym
 11. współpracy z opiekunami projektów w zakresie działań projektowych oraz podczas końcowej prezentacji projektów

& 7.

 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do:
 2. a) Poinformowania uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 01.12. danego roku, zapoznanie z regulaminem prowadzenia projektu
 3. b) Prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

-wyboru tematu projektu przez każdego ucznia klasy

-podziału na zespoły projektowe zgodnie z preferencjami uczniów i możliwościami opiekunów projektów, a w przypadku, gdy uczeń nie dokona wyboru tematu projektu – włącznie go do określonego zespołu przy uwzględnieniu zainteresowań i możliwości ucznia

-stałego kontaktu z opiekunami projektów

-monitorowania udziału uczniów w pracach zespołów

-przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom

 1. c) Uwzględnienia zaangażowania każdego ucznia w prace zespołu projektowego przy ustalaniu oceny z zachowania
 2. d) Prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych a realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego ( dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę )
 3. e) Organizacji końcowej prezentacji projektów uczniowskich.
 4. f) Przechowywanie dokumentacji projektów po ich zakończeniu, przekazanej mu przez opiekunów projektów
 5. g) Poinformowanie uczniów o konieczności przestrzegania Ustawy z dnia 4 lutego 2994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 tekst jednolity)

& 8.

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu np. akademia, gazetka, przedstawienie, impreza szkolna, prezentacja multimedialna, film, wystawa.

2.Prezentacje projektów odbywają się w dowolnym terminie, nie później niż 31 maja każdego roku szkolnego.

 1. Realizacja i prezentacja projektu może się odbywać w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z opiekunem projektu.
 2. Projekty są prezentowane na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego, stronie internetowej szkoły, itp.  Mogą w tym uczestniczyć rodzice, nauczyciele, lokalne środowisko

& 9.

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
 • karty realizacji projektu
 • wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały
 • sposób prezentacji projektu
 • pracę zespołową i indywidualną ucznia
 • samoocenę ucznia
 1. Opiekun projektu winien przedstawić wychowawcy klasy informację o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów
 2. Ocena ma charakter pisemny ( zrealizował cele lub nie ) uwzględnia udział każdego ucznia należącego do zespołu, w pracach projektowych i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: „zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie ), które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w dokumentach szkolnych

& 10.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum. Odpowiada za to nauczyciel wychowawca.

& 11.

 1. Sytuacje problemowe pojawiające się podczas realizacji projektów edukacyjnych rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu. O ewentualnych zmianach wychowawca klasy powiadamia rodziców.

Redakcja strony: Regulamin Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Jaskółka Paweł2016-02-14 18:13:19
 • Aktualizacja publikacji:Jaskółka Paweł2016-02-14 18:13:24
 • Wytworzenie publikacji:Jaskółka Paweł2016-02-14 18:13:19
 • Zatwierdzenie informacji:Jaskółka Paweł2016-02-14 18:13:19
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl