Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum Nr 3 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

 

Podstawa prawna działania rady rodziców:

 art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)

Kompetencje rady rodziców określa:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

Rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

Rada Rodziców Gimnazjum Nr 3 im Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi uchwala regulamin swojej działalności w następującym brzmieniu:

Rozdział I.

Postanowienia wstępne

§ 1

Rodzicielski organ Szkoły nosi nazwę Rada Rodziców Gimnazjum Nr 3 im Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi.

Rada Rodziców działa na podstawie prawa zewnętrznego i wewnętrznego szkoły.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)szkole – rozumie się przez to Gimnazjum nr 3 im Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

2) Gimnazjum - rozumie się przez to Gimnazjum nr 3 im Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

2)radzie rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców Gimnazjum, którą tworzą przedstawiciele rodziców z każdej klasy (tzw. Trójki klasowe)

3)prezydium – rozumie się przez to Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum, które składa się z przewodniczącej/cego, wiceprzewodniczącej/cego i sekretarza.

4)komisji rewizyjnej - rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Gimnazjum .

§ 3

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum określa:

1)cele i zadania rady rodziców,

2)organizację ogółu rodziców i rady rodziców,

3)tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców,

4)zasady wyborów do organów rady rodziców,

5)ramowy plan pracy rady i jej organów,

6)zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady

7)ramowy preliminarz wydatków rady,

8)obsługę księgowo-rachunkową środków finansowych rady rodziców

9)postanowienia końcowe

Rozdział II

Cele i kompetencje rady rodziców

§ 4

Celem rady rodziców jest

 1. wspieranie działań statutowych szkoły,

 2. reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie spraw,

 3. współdziałanie z dyrektorem szkoły, z wicedyrektorami oraz radą pedagogiczną
  w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, z organizacją nauczania oraz z wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły
  i rodziców,

 4. wspieranie działalności rady uczniowskiej.

 

§ 5

Kompetencje rady rodziców:

1)pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

2)zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,

3)występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

 

4) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

7) opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole/placówce działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje

8) udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,

9) wnioskowanie o powołanie rady szkoły

10) wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem

11) wyrażanie opinii przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu

12) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela

13) opiniowanie propozycji zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego

14) możliwość uczestniczenia w pracy zespołu powypadkowego

15) udział w pracy komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem

16) opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

17) wnioskowanie, wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie szkole przez organ prowadzący imienia

18) udział w badaniach związanych z prowadzaną w szkole ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną (procedury ewaluacji).

19) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

20) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział III

Organizacja ogółu rodziców uczniów i rady rodziców

§ 6

1.Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców uczniów danej klasy.

2.Zebranie rodziców uczniów wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z 3-5 osób ( tzw. trójka klasowa).

3.Klasowa rada rodziców uczniów ( tzw. trójka klasowa) wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

4.Członkowie klasowych rad rodziców uczniów ( tzw. trójka klasowa) tworzą szkolną radę rodziców.

5.Plenarne zebranie rady rodziców uczniów wybiera spośród siebie:

1)3-6 osobowe prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady,

2)3 osobową komisję rewizyjną jako organ kontrolny rady rodziców uczniów.

6.Plenarne zebranie rady rodziców uczniów może zadecydować o dokonaniu pełnych wyborów do prezydium i komisji rewizyjnej lub tylko wyborów uzupełniających.

7.Prezydium na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym rady rodziców uczniów, wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

8.Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, po plenarnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym rady rodziców, wybiera spośród siebie przewodniczącego, pozostałe osoby pełnią funkcję członków komisji.

§ 7

Kompetencje organów rady rodziców uczniów:

Kompetencje klasowych rad rodziców uczniów ( tzw. trójek klasowych)

1.Pracami klasowej rady rodziców kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz, skarbnik gromadzi fundusze finansowe klasy i szkoły.

2.Współpraca z wychowawcą klasy, z dyrektorem i pedagogiem szkolnym w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych klasy i szkoły,

3.Współudział w organizowaniu uroczystości, wycieczek i imprez szkolnych,

4.Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie uroczystości, wycieczek i imprez klasowych,

5.Reprezentowanie rodziców na zebraniach plenarnych rady rodziców uczniów,

6.Współpraca z wychowawcą w opracowywaniu planu wychowawcy klasy,

7.Informowanie rodziców uczniów o działaniach rady rodziców i prezydium oraz o wynikach działań komisji rewizyjnej.

Kompetencje prezydium rady rodziców uczniów:

1.realizowanie celów i zadań rady rodziców,

2.kierowanie całokształtem prac rady rodziców,

3.koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,

4.zatwierdzanie preliminarza wydatków rady rodziców,

5.decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,

6.wypracowywanie opinii i wniosków dotyczących spraw szkoły,

7.tworzenie stałych lub doraźnych zespołów zadaniowych oraz komisji tymczasowych, mających charakter opiniująco - doradczy

Kompetencje przewodniczącego rady rodziców uczniów:

1.kierowanie pracami prezydium,

2.zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,

3.kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą rady,

4.bieżące decydowanie o wydatkach funduszu rady w ramach zatwierdzonego preliminarza,

5.opracowywanie planu pracy i preliminarza wydatków na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia prezydium,

6.przekazywanie opinii i wniosków dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.

7.w razie usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego rady jego zadania przejmuje wiceprzewodniczący według punktów 1,2,3,4,5,6.

Kompetencje sekretarza rady rodziców uczniów:

1.organizacyjne przygotowywanie zebrań prezydium i rady,

2.protokołowanie obrad rady i prezydium,

3.prowadzenie korespondencji i dokumentacji rady.

Kompetencje komisji rewizyjnej rady rodziców uczniów:

1.raz w roku kontrolowanie działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców,

2.kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej, w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,

3.składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,

4.kontrolowanie działalności poszczególnych ogniw rady na wniosek klasowych rad rodziców, prezydium rady, przewodniczącego rady lub dyrektora szkoły.

§ 8

Kadencja rady rodziców trwa 3 lata.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców uczniów i jej organy wewnętrzne.

§ 9

1.Prawo wewnętrzne rady rodziców uczniów ustala się zgodnie z regulaminem na podstawie zatwierdzonych uchwał.

2.Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% regulaminowego składu danego organu. Jeżeli na zebraniu nie ma kworum, zwołuje się drugie zebranie po upływie 15 minut, na którym uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów obecnych.

 

3.Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

4.Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały.

Rozdział V

Wybory do organów rady rodziców uczniów

§ 10

1.Wybory do rady rodziców uczniów ( klasowych rad rodziców), prezydium i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2.Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie ( jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3.Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4.Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. Wybrany zostanie kandydat z największą ilością głosów.

5.Wybory uzupełniające do organów rady rodziców uczniów przeprowadza się według p. 1,2,3,4 niniejszego paragrafu.

6.Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego rady rodziców uczniów:

1)zebranie prowadzi przewodniczący rady rodziców lub jego zastępca, lub wybrana osoba z grona obecnych rodziców uczniów,

2)sprawozdanie z działalności organu ustępującego,

3)sprawozdanie komisji rewizyjnej,

4)informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

5)dyskusja,

6)uchwalenie wniosków do działalności rady rodziców uczniów w następnej kadencji,

7)podjęcie uchwały w sprawie zakresu wyborów do organów rady (wybory pełne czy uzupełniające).

8)wybory nowych organów rady rodziców uczniów

7.W porządku zebrania plenarnego sprawozdawczego ustala się przedstawienie przez przewodniczącego rocznego sprawozdania finansowego z działalności rady rodziców uczniów.

8.Po zakończeniu zebrania sprawozdawczo wyborczego rady odbywa się pierwsze zebranie prezydium i komisji rewizyjnej rady.

9.Rodzice uczniów wybrani do prezydium rady rodziców mogą zrezygnować ze swoich funkcji w klasowej radzie rodziców ( tzw. trójce klasowej ). W takim przypadku przeprowadza się wybory uzupełniające do klasowej rady rodziców według p.1,2,3,4.

Rozdział VI

Ramowy plan pracy rady rodziców uczniów i jej organów.

§ 11

1.Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym. Na posiedzenie rady zaprasza się dyrektora szkoły.

2.Zebranie plenarne rady rodziców może być zwoływane także w każdym czasie, na wniosek klasowych rad rodziców uczniów, rady pedagogicznej lub dyrektora – złożony do prezydium.

3.Plenarne zebranie sprawozdawczo – wyborcze rady rodziców uczniów odbywa się każdego roku pomiędzy pierwszym i piętnastym września.

4.Roczne sprawozdanie finansowe i z działalności rady rodziców przedstawia się wszystkim rodzicom uczniów we wrześniu każdego roku.

§ 12

1. Prezydium rady rodziców uczniów obraduje nie rzadziej niż raz w semestrze. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły.

2. Posiedzenia prezydium są protokołowane

§ 13

Zebrania rodziców uczniów poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy rodziców, klasowej rady rodziców, wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszów rady rodziców uczniów

§ 14

1.Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1)ze składek rodziców,

2)z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,

3)z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców uczniów i środowiska szkoły.

2.Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego prezydium rady.

3.Jeżeli do gimnazjum uczęszcza więcej niż jedno dziecko danych rodziców, rada rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko na pisemny wniosek zainteresowanych rodziców uczniów,

4.Rada rodziców może zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest trudna na pisemny wniosek zainteresowanych rodziców uczniów,

5. Rada rodziców może wyrazić zgodę na wykonanie przez rodziców pracy na rzecz szkoły w formie wolontariatu w zamian za zniesienie składki na pisemny wniosek zainteresowanych rodziców uczniów.

6. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 mogą być wnoszone jednorazowo lub w dwóch częściach z następującymi terminami wpłaty: I część do 31 grudnia, II część do 30 kwietnia w danym roku szkolnym.

§ 15

Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzanego przez prezydium rady rodziców. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z zamieszczonym poniżej ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców.

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

§ 16

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

1) Środki Rady Rodziców pochodzące ze składek rodziców mogą być wydatkowane na:

- poprawę bazy materialnej szkoły,

- wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

- wycieczki szkolne,

- imprezy szkolne,

- nagrody,

- zapomogi,

- obsługę finansową Rady Rodziców,

- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

 

2) Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

a) dyrektor szkoły,

b) wychowawcy klas,

c) pedagog szkolny,

d) rady oddziałowe,

e) Samorząd Uczniowski.

3) Wysokość podejmowanych środków finansowych do 500,00 zł oraz ich przeznaczenie określa Prezydium Rady Rodziców. Powyżej tej kwoty decyzje podejmuje Rada Rodziców.

4) Prezydium rady może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników, wycieczek, itp.

- dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,

- finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy,

- finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. stroje sportowe),

- zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego i rekreacyjnego,

- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec szkoły,

- wsparcie realizacji projektów rady uczniowskiej.

5) Dofinansowanie wycieczek klasowych odbywa się na wniosek wychowawcy danej klasy i ustalane jest na podstawie procentu aktualnie wpłaconych składek na konto Rady Rodziców w stosunku do szacowanej, całkowitej kwoty wpłat od wszystkich uczniów w danej klasie w danym roku szkolnym.

Rozdział VIII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych rady rodziców

§ 17

1. Obsługę finansowo-księgową środków rady rodziców, prowadzi księgowa zatrudniona na podstawie umowy o dzieło przez dyrektora szkoły,

2. Dokumenty księgowe muszą być, przed zaksięgowaniem, sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym oraz zaakceptowane pod względem merytorycznym przez przewodniczącego rady i dyrektora szkoły.

3. Środki finansowe rady rodziców są gromadzone na koncie bankowym.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 18

Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium i komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rodz. IV tego regulaminu.

§ 19

1. Rada rodziców posługuje się pieczęcią o treści : „Rada Rodziców Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi”.

2. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rady rodziców, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do organu prowadzącego szkołę.

3. Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, Przewodniczący rady opracowuje i ogłasza jednolity tekst regulaminu.

5. Regulamin rady rodziców jest uchwalany na plenarnym zebraniu rady i tylko w tym trybie może zostać zmieniony.

6. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

Regulamin uchwalono na plenarnym zebraniu Rady Rodziców Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej Nr 3 w Czeladzi

w dniu 14.09.2016r.

Zmiany uchwalono na zebraniu Rady Rodziców 26.09.2016r.

 

/pieczęć/ Przewodniczący Rady Rodziców

Marek Czekajski

 

Dyrektor Gimnazjum

Iwona Sułkowska

 

 

Redakcja strony: Regulamin Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Jaskółka Paweł2016-10-14 22:42:29
 • Aktualizacja publikacji:Jaskółka Paweł2016-10-14 22:42:32
 • Wytworzenie publikacji:Jaskółka Paweł2016-10-14 22:42:29
 • Zatwierdzenie informacji:Jaskółka Paweł2016-10-14 22:42:29
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl