Strona główna/Aktualności/HARCERSKA AKCJA ZIMA

HARCERSKA AKCJA ZIMA

30 Listopada 2023
 
HARCERSKA AKCJA ZIMA
Serdecznie zapraszamy!
Termin trwania akcji:
I turnus od 29 stycznia do 2 lutego 2024,
II turnus od 5 do 9 lutego 2024
Miejscem Harcerskiej Akcji Zima będzie Szkoła Podstawowa nr 7
w Czeladzi.
Dokumenty będą wydawane 04.12.2023 r. o godz. 08:00
w sekretariacie szkoły
WARUNKI UCZESTNICTWA W HAZ 2024 1.
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty w terminie od 4 do 18 grudnia 2023 r. do Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź pokój 405,
w godzinach pracy Urzędu.
Dokumentacja niekompletna lub złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
Dokumentacja:
Karta kwalifikacyjna wraz z pieczęcią szkoły oraz z opinią wychowawcy dziecka
(karty kwalifikacyjne bez opinii wychowawcy dziecka nie będą przyjmowane!)
Załącznik do karty kwalifikacyjnej, regulamin półkolonii, załącznik do regulaminu (oświadczenia)
UWAGA.
Do karty kwalifikacyjnej należy dołączyć: ksero książeczki szczepień dziecka bądź pieczęć z podpisem Przychodni Zdrowia - pkt. II ppkt. 9 karty kwalifikacyjnej.
Umowa żywieniowa (2 egz.) oraz umowa na pokrycie kosztu wycieczek (2 egz.) zostanie przekazana zakwalifikowanym uczestnikom wypoczynku przez Szkołę Podstawową, do której uczęszcza dziecko w pierwszym tygodniu stycznia 2024 r.
Wypełnione i podpisane umowy należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi
najpóźniej do 12 stycznia 2024 r.
UWAGA.
Płatności za żywienie i wycieczki należy dokonać w momencie otrzymania umowy.
Szczegółowe dane dotyczące przelewu znajdować się będą na umowach.
Opłaty za wyżywienie oraz wycieczki dokonać należy w dwóch osobnych transzach:
a) I transza - tytuł przelewu: OPŁATA ZA ŻYWIENIE, imię i nazwisko uczestnika, numer turnusu. b) II transza - tytuł przelewu: OPŁATA ZA WYCIECZKI, imię i nazwisko uczestnika, numer turnusu.
Warunkiem udziału dziecka z niepełnosprawnością lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Harcerskiej Akcji Zima jest obowiązkowa obecność rodzica/opiekuna prawnego w czasie trwania zajęć. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa rodzica/opiekuna prawnego w Akcji tzn. rodzic/opiekun prawny pokrywa we własnym zakresie koszty wynikające z zakupu biletów wstępu lub wejściówek na zajęcia i warsztaty.
do góry