Strona główna/Rekrutacja (nabór do klas pierwszych)/Nabór do klas pierwszych 2021/2022

Nabór do klas pierwszych 2021/2022

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 • siedmioletnie (urodzone w roku 2014) objęte obowiązkiem szkolnym
 • sześcioletnie (urodzone w roku 2015) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy I przeprowadza szkoła, która dysponuje wolnymi miejscami.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami i odpowiadającą im liczbą punktów określonymi w uchwale nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj.:

 • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole - 20 pkt.
 • najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy - 10 pkt.
 • miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły - 5 pkt.

Zgłoszenie wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

pobierz plik:  wniosek zgłoszenie

Ważne terminy

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.
22 lutego - 5 marca 2021 r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

 • 15 marca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 16 - 25 marca 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 29 marca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 • 26 - 30 kwietnia 2021 r. - termin postępowania uzupełniającego
 • 10 maja 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 11 maja - 17 maja 2021 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 18 maja 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2021-02-01 ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO KLASY I 2021_2022 z obwodu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO KLASY I 2021_2022 z obwodu.doc 58KB -
doc 2021-02-01 ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO KLASY I 2021_2022 spoza obwodu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
ZGŁOSZENIE WNIOSEK DO KLASY I 2021_2022 spoza obwodu.doc 58KB -
do góry