Strona główna/Rekrutacja (nabór do klas pierwszych)/Nabór do klas pierwszych 2022/2023

Nabór do klas pierwszych 2022/2023

Do klas I przyjmowane są dzieci:

 • siedmioletnie (urodzone w roku 2015) objęte obowiązkiem szkolnym
 • sześcioletnie (urodzone w roku 2016) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy I przeprowadza szkoła, która dysponuje wolnymi miejscami.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami i odpowiadającą im liczbą punktów określonymi w uchwale nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj.:

 • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole - 20 pkt.
 • najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy - 10 pkt.
 • miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły - 5 pkt.

Zgłoszenie/ wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Ważne terminy

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 określa  Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 19.01.2022 r. Burmistrza Miasta Czeladź
w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź.

Zgłoszenie przyjęcia dziecka 7-letniego (rocznik 2015) zamieszkałego w obwodzie szkoły można składać osobiście lub listem poleconym za pomocą poczty polskiej, lub przez e-PUAP /Sp5Czeladz/SkrytkaESP w terminie od 28.02.2022r. do 14.03.2022r.

Wniosek o przyjęcie dziecka 7-letniego (rocznik 2015) spoza obwodu szkoły należy składać  osobiście lub listem poleconym za pomocą poczty polskiej, lub przez e-PUAP /Sp5Czeladz/SkrytkaESP w terminie od  04.05.2022 r. do 10.05.2022 r.


22 lutego - 5 marca 2021 r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

 • 22 marca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 23 marca - 1 kwietnia 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 5 kwietnia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 • 4 - 10 maja 2022 r. - termin postępowania uzupełniającego
 • 27 maja 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 30 maja - 6 czerwca 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 7 czerwca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
docx 2022-02-16 Procedury rekrutacja 2022-2023.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
Procedury rekrutacja 2022-2023.docx 53.45KB -
docx 2022-02-16 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I (z obwodu).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I (z obwodu).docx 23.38KB -
docx 2022-02-16 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I (spoza obwodu).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I (spoza obwodu).docx 23.92KB -
docx 2022-02-16 OŚWIADCZENIE WOLI przyjęcia dziecka do klasy I.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
OŚWIADCZENIE WOLI przyjęcia dziecka do klasy I.docx 22.82KB -
do góry