Szkoła Podstawowa nr 5im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Jesteś na: Strona główna / Szkoła / Świetlica

Świetlica szkolna  

pełni funkcje opiekuńczo- wychowawcze, organizuje ciekawe zajęcia świetlicowe dla uczniów i pokazuje racjonalne sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów.

Funkcję wychowawcy świetlicy pełni mgr Sebastian Król

Stołówka

 ŚNIADANIA I OBIADY - jadłospis dostępny w zakładce JADŁOSPIS

 1. Koszt śniadania 1,50 PLN (bułka z masłem, wędliną, serem, jajkiem i jarzynami)
 2. Śniadania będą wydawane codziennie od dnia .... września 2019r. o godzinie 8.45 - 8.50
 3. Koszt obiadu 4,00 PLN (obiad dwudaniowy oraz kompot).
 4. Wypełnione umowy o żywienie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły
 5. Obiady będą wydawane codziennie (od poniedziałku do piątku) od 4 września 2019r. dla uczniów klas I-III o godz. 11.25-11.40 oraz od 9 września 2019r. dla uczniów klas IV - VIII o godzinie 12.25-12.40.
 6. Wpłaty za żywienie dokonuje się na konto szkoły z góry do 10-go dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczonych kosztów.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE Szkoły Podstawowej nr 5 w Czeladzi

NR KONTA BANKOWEGO SZKOŁY: 19 1050 1269 1000 0022 7204 6174

Godziny pracy świetlicy:

 

DNI TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

GODZINY PRACY

 7:00 - 8:00

11:30 - 17:00

  7:00 - 8:00

11:30 - 17:00

  7:00 - 8:00

11:30 - 17:00

  7:00 - 8:00

11:30 - 17:00

  7:00 - 8:00

11:30 - 17:00

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W CZELADZII. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości wychowanka, świadome i aktywne przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie, do stawania się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności ludzkiej, zdolnym do podejmowania dojrzałych decyzji i wolnym od nałogów, poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Ze świetlicy korzystają uczniowie, którzy ze względu na dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w placówce.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z  powodu nieobecności nauczyciela, nie uczęszczający na lekcje religii, zwolnieni z wychowania fizycznego, języka obcego.
3. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno- wychowawczo- opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem.
4. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne.
5.  Zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania w I semestrze i na koniec roku
6. uczeń wymagający opieki poza zajęciami lekcyjnymi może na początku roku szkolnego zostać zgłoszony do świetlicy szkolnej przez rodziców (opiekunów prawnych), wychowawcę, pedagoga szkolnego
7. świetlica szkolna posiada jedno pomieszczenie, które służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz jako stołówka

III WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Wychowankowie powinni:
1.Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.
2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.
3. Szanować prawa indywidualne innych osób.
4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.
5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.
6.Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.
7.Wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy.

 

REGULAMIN  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ  

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
1. Obiady i śniadania wydawane są dla:
- uczniów wnoszących opłaty indywidualne (w terminie do10-go dnia miesiąca)
- uczniów, których dożywianie dofinansowuje MOPS 
- dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek
2. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej, a nieplanowanej do godziny 8:00 danego dnia (telefonicznie w sekretariacie szkoły, tel. 32 269 66 95). Zasada ta dotyczy wszystkich korzystających z dożywiania (również uczniów objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Tylko wówczas możliwy jest zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki.

WYDAWANIE POSIŁKÓW
3. Posiłki wydawane są w godzinach :
 8.45 – 8.50 i 9.35 – 9.45 śniadanie do odebrania w kuchni (przerwy po 1 i po 2 lekcji)
 11.25 – 11.40 (I przerwa obiadowa dla uczniów klas : )
 12.25 – 12.40 (II przerwa obiadowa dla uczniów  klas :  )
Uczniowie spożywają posiłki na wyznaczonych przerwach. W uzasadnionych  przypadkach  uczeń może zmienić przydzieloną mu na posiłek przerwę.
4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.  Uczeń jest zobowiązany przy wejściu wytrzeć ręce wilgotną chusteczką higieniczną.
 5.Nadzór w trakcie spożywania posiłków pełni nauczyciel oraz wyznaczona osoba (intendent, pracownik kuchni)

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE
1. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady oraz przed drzwiami wejściowymi obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
2.Należy zachowywać się cicho (nie krzyczeć, nie rozmawiać  głośno, nie używać wulgaryzmów, obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów)
3.Zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło)
4.Po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić stołówkę
5.Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
6.Niestosowne zachowanie, utrudnianie innym uczniom spożywania posiłku, przemoc słowna i fizyczna są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej
7.Za rażące naruszenie regulaminu uczeń może nie nabyć prawa do spożywania posiłków na stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.
8. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dwa tygodnie .
9.Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
10.W stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne).
11. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.
12.Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez nauczycieli dyżurujących w stołówce

Redakcja strony: Świetlica Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 5
 • Pierwsza publikacja:Swarlik Adam2019-09-02 20:17:45
 • Aktualizacja publikacji:Swarlik Adam2019-09-02 20:17:49
 • Wytworzenie publikacji:Swarlik Adam2019-09-02 20:17:45
 • Zatwierdzenie informacji:Swarlik Adam2019-09-02 20:17:45
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Lwowska 2
41-253 Czeladź
tel. i fax 32 269 66 95
e-mail: sp5[at]sp5.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl