Strona główna/Rekrutacja

Rekrutacja

Do klas I przyjmowane są dzieci:

  • siedmioletnie objęte obowiązkiem szkolnym
  • sześcioletnie zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy I przeprowadza szkoła, która dysponuje wolnymi miejscami.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami i odpowiadającą im liczbą punktów określonymi w uchwale nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj.:

  • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole - 20 pkt.
  • najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy - 10 pkt.
  • miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły - 5 pkt.

Zgłoszenie wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

do góry