Strona główna/Projekty/"Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego i (..)

"Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego i kreatywnego nauczyciela"

projekt

Link do projektu

 

 logo1

Regulamin udziału uczniów w projekcie

„Nowe technologie sprzymierzeńcem

nowoczesnego i kreatywnego nauczyciela”

finansowanym ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego

realizowanego od 4.12.2023r. do 3.06.2025 r.

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000133990

 • §1

Przepisy ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt. „Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego i kreatywnego nauczyciela”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego.
 2. Projekt jest realizowany w terminie 4.12.2023 - 3.06.2025 (18 miesięcy).
 3. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój w zakresie umiejętności językowych i TIC oraz współpracy w grupie rówieśniczej i świadomości różnorodności kulturowej w obrębie społeczeństw Unii Europejskiej poprzez:
 • rozwój kompetencji językowych - komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie podczas realizacji zadań projektowych,
 • wzrost kompetencji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauce i zdobywaniu umiejętności kluczowych,
 • podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia w świecie,
 • poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,
 • zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły,
 • zwiększenie świadomości i zrozumienia różnorodności kulturowej,
 • wzrost poczucia przynależności do międzynarodowej wspólnoty Europy,
 • wzrost postaw inicjujących i przedsiębiorczości,
 1. Cele w odniesieniu do szkoły to:
 • polepszenie jakości kompetencji językowych wśród uczniów i pracowników szkoły,
 • poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,
 • zwiększenie umiędzynarodowienia działalności szkoły,
 • lepsze zrozumienie systemów edukacji z różnych krajów
 1. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
 2. a) grupę docelową,
 3. b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
 4. c) wymagane dokumenty,
 5. d) prawa i obowiązki uczestników,
 6. e) zasady rezygnacji z projektu
 7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji szkoły i będą prowadzone przez koordynatora i zespół projektu.
 8. Biuro projektu mieści się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi.
 9. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: http://www.sp5.czeladz.pl
 • § 2

Grupa docelowa

 1. 10 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi, którzy do 30 września ukończą 12 lat, a nie ukończą lat 14.
 • § 3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

 Warunki ogólne

 1. 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala szkoła wysyłająca.
  2. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie i rozpoczyna się w miesiącu maju 2024 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 2. Rekrutację przeprowadza komisja 4-osobowa w składzie: koordynator projektu, Dyrektor Szkoły, psycholog szkolny oraz nauczyciel języka angielskiego.
  4. Szkoła ogłasza rekrutację poprzez wiadomość przesłaną przez dziennik elektroniczny bezpośrednio do rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
  5. Zgłoszenia do projektu dokonują rodzice na podstawie formularza zgłoszeniowego formularza zgłoszeniowego (uczeń) do przedsięwzięcia ”Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego i kreatywnego nauczyciela” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000133990 stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
  6. Formularze zgłoszeniowe dodatkowo wypełnione (w odpowiednich punktach) i podpisane muszą być przez uczniów.
  7. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.
  8. Rodzice oraz uczniowie mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich
  dotyczącą.
 3. Kryteria szczegółowe i dodatkowe
  Podczas procesu rekrutacji uczniowie będą wybrani na podstawie oceny ich motywacji do udziału w projekcie:
 4. List w języku angielskim przedstawiający motywację ucznia do udziału w projekcie,
  wyrażający zainteresowanie ucznia tematem projektu oraz znajomość języka
  angielskiego. (10 pkt.)
 5. Oceny z języka angielskiego oraz zachowania, które uzyskał uczeń (10 pkt.).
 6. Stosunek do obowiązku szkolnego na podstawie opinii Rady Pedagogicznej. (10pkt.)

III. Ocena kandydatów
1. Punkty uzyskane z kryterium II zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Uczniowie z największą ilością punktów, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listę rankingową, osoby pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową.
2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez szkołę na podstawie opisanych w pkt. II kryteriów i zamieszczona w odpowiednim protokole.

 1. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez przesłanie przez dziennik elektroniczny informacji o zakwalifikowaniu uczestnika mobilności.
 2. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności wg ilości uzyskanych punktów.
 3. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe

  1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności szkoła zastrzega sobie możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów.
 4. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.
 5. W przypadku jednakowej ilości punktów kilku osób, co utrudniłoby wyłonienie właściwej ilości uczestników, ustala się, iż wyższą wagę przy ocenie będzie miała ocena z motywacji niż średnia ocen.
 • § 4
  Wymagane dokumenty
 1. Na etapie rekrutacji:
  a) Formularz zgłoszeniowy,
  b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  c) Deklaracja o stanie zdrowia,
  d) Oświadczenie uczestnika projektu (dot. przetwarzania danych osobowych).
 • § 5
  Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:
1. Udziału w spotkaniach przygotowawczych.

 1. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w kraju partnerskim, przestrzegania poleceń opiekunów wyjeżdżających z uczestnikami.
 2. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i w miejscu odbywania się aktywności w określonym czasie.
 3. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.
 4. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
 5. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP,
  przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 6. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać
  o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników
  pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 9. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz
  przygotowania prezentacji informującej o przebiegu pobytu za granicą.
 10. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.)

  

 • § 6
  Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
 1. Szkoła zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
  2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  - rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora szkoły w terminie do 5 dni
  po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,
  - rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni
  od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji
  nie może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie). Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna
  prawnego.
  3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu
  otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
  4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie (koszty zmiany nazwiska na bilecie lotniczym i inne dodatkowo poniesione koszty).
 • § 7
  Postanowienia końcowe
 1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.sp5.czeladz.pl

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
docx 2024-05-08 Regulami dla uczniów (1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
Regulami dla uczniów (1).docx 75.9KB -
docx 2024-05-08 formularz zgłoszeniowy - uczeń.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
formularz zgłoszeniowy - uczeń.docx 175.34KB -
docx 2024-05-08 Zgody.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
Zgody.docx 13.7KB -
do góry