Biblioteka

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Paulina Podsiadło

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

Poniedziałek   8.00 - 12.00 / 13.30 - 15.30

Wtorek           7.30 - 12.00 / 13.30 - 15.30

Środa             7.30 - 12.00 / 13.30 - 15.30

Czwartek        7.00 - 12.00 / 14.30 - 15.30

Piątek             7.00 - 12.00

bibliotekabiblioteka3

 

Regulamin biblioteki szkolnej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Czeladzi

 

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom , pracownikom szkoły i rodzicom .
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu ( lektury , literaturę piękną , popularnonaukową ) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego , czasopisma ).
3. Klasy , klasopracownie , kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów .
4. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
5. W bibliotece książki podaje nauczyciel bibliotekarz .
6. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres .
7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad , konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo .
8. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków .
9. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki . W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej ( zagubionej ) książki .
10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego .
11. Uczniowie i pracownicy szkoły , którzy z niej odchodzą , zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką .
12. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.
13. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin korzystania z czytelni .

Regulamin zatwierdzono decyzją Rady Pedagogicznej

 

Biblioteka
 

do góry