Strona główna/Szkoła/Misja Szkoły

Misja Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi  funkcjonuje  w  środowisku  po  to,  aby  wykreować  wartości  stanowiące  kapitał  jego  absolwentów: wiedzę,  kompetencje, zdolności i postawy. Poprzez  organizację  procesu  dydaktyczno-wychowawczego  zapewnia   warunki  dla  bezpiecznego,  efektywnego, indywidualnego  przebiegu  kształtowania  dojrzałości  młodych  ludzi.  Przygotowuje  do  świadomego  uczestnictwa  w  życiu  w  świecie  dorosłych  na  płaszczyźnie  wspólnych  poszukiwań  i  refleksji  pod  kierunkiem  nauczycieli,   prowadzi  do  rozwoju  osobowości  „sukcesu”  każdego  wychowanka  i do rozbudzania  potrzeby  kierowania  własnym  rozwojem - w atmosferze   uczestnictwa  w  życiu  kulturowym  i  społecznym  regionu. Działania  szkoły  mają  na  celu  wspieranie  rodziców  i opiekunów  uczennic i uczniów   w  formowaniu  ich  systemu  wartości.

 

Cele i zadania wychowawcze szkoły

 

1. Szkoła:

 1. realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe, o systemie oświaty i przepisach wydanych na ich podstawie oraz podstawy programowej;
 2. realizuje założenia Programu Wychowawczo- Profilaktycznego zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 3. zapewnia kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata realizowane poprzez przygotowywanie akademii oraz apeli poświęconych świętom państwowym oraz istotnym wydarzeniom historii Polski, a także organizację i realizację projektów i wycieczek międzynarodowych;
 4. przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności poprzez poruszanie wyżej wymienionych zagadnień na lekcjach wychowawczych;
 5. wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych oraz angażowanie się w wolontariat;
 6. wskazuje wzorce postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele) poprzez organizowanie imprez szkolnych, odpowiednią tematykę lekcji wychowawczych oraz realizację projektów edukacyjnych;
 7. kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób, a także wychowuje w duchu akceptacji i tolerancji poprzez zawieranie kontraktów klasowych oraz egzekwowanie ich przestrzegania;
 8. kształtuje postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego oraz motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska i rozwija zainteresowania ekologią poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz lekcje w terenie;
 9. rozwija kompetencje, takie jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość poprzez angażowanie wszystkich uczniów w działania samorządu uczniowskiego, stwarzanie możliwości samodzielnego planowania projektów edukacyjnych;
 10. przygotowuje uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie poprzez lekcje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z mediami;
 11. kształtuje postawy i rozwija przyzwyczajenie do dbałości o własny rozwój fizyczny i zachowanie zdrowia własnego i innych osób;
 12. udziela wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współdziałanie ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły i nauczycielami;
 13. organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;
 14. prowadzi świetlicę szkolną wraz z blokiem żywieniowym;
 15. organizuje wycieczki szkolne.

 

Cele i zadania dydaktyczne szkoły

 

1. Szkoła:

 1. zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju poprzez stworzenie optymalnych możliwości nauki, odpowiednią organizację miejsca pracy i dostosowanie czasu pracy do wieku rozwojowego uczniów;
 2. rozwija umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania poprzez innowacyjny sposób prowadzenia zajęć (praca w grupach, zespołowa, samodzielne dochodzenie do wiedzy);
 3. rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki poprzez stosowanie różnorodnych, nowatorskich metod nauczania;
 4. wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji poprzez organizowanie kół zainteresowań i zajęć z doradztwa zawodowego;
 5. kształtuje kompetencje językowe uczniów poprzez rozwijanie w szczególności sprawności rozumienia i mówienia w nauce języków obcych, organizowanie zajęć z rodzimymi użytkownikami języka;
 6. dba o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały poprzez stałe, systematyczne zwracanie uwagi na poprawność językową;
 7. stwarza uczniom warunki do: nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów, a także do nauki logicznego myślenia, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów poprzez udostępnianie uczniom pomocy multimedialnych oraz rozwijanie zainteresowań z dziedziny informatyki w ramach kół zainteresowań;
 8. dostosowuje wymagania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz tempa uczenia się uczniom ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim poprzez dobór odpowiednich metod nauczania;
 9. prowadzi zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne i rewalidacyjne zgodne z potrzebami uczniów;
 10. prowadzi bibliotekę, której celem jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań.
do góry